Westerdijk 18B Leimuiden
Home ยป Westerdijk 18B Leimuiden

Reactie

Naar aanleiding van de gepubliceerde website op 27 januari hebben wij diverse reacties uit de omgeving ontvangen. Dit betreft diverse positieve en kritische reacties, waarop hieronder nader wordt ingegaan.

Ontsluiting

De ontsluiting van de projectlocatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Al eerder zijn er door de omgeving zorgen geuit over de huidige verkeerssituatie welke thans reeds als onveilig wordt ervaren en over de verdere toename van het aantal verkeersbewegingen op de Westerdijk en Heiligegeestlaan. Hiertoe is er in 2019 een verkeersonderzoek uitgevoerd, waarbij het aantal verkeersbewegingen, de verkeersintensiteit en de staat en breedte van de wegen is onderzocht. Ondanks dat de wegen jarenlang door zware vrachtwagens zijn gebruikt voor de betonfabriek en de locatie ook nog steeds een bedrijfsbestemming heeft, welke deze vervoersbewegingen toe laat, is er in samenspraak met gemeente gezocht naar een alternatieve ontsluiting van het recreatiepark, waarbij door de ligging van de projectlocatie de alternatieve mogelijkheden zeer beperkt zijn. Hiertoe is in de beoogde opzet een ontsluiting van en naar de Willem van der Veldenweg opgenomen. Recreanten zullen hierdoor geen gebruik hoeven te maken van de Heiligegeestlaan en de Westerdijk. Op basis van onderzoeken welke thans worden uitgevoerd en nadere afstemming met de gemeente en provincie wordt bekeken of dit een mogelijke oplossing is voor de verkeerssituatie.
Voor hulpdiensten, bevoorrading van het park en de circa 8 toekomstige woningen aan de Oude Wetering zal de ontsluiting wel via de Heiligegeestlaan/ Westerdijk verlopen.

Voorzieningen/ faciliteiten

Het programma en de inrichting van het plangebied is in de afgelopen periode onderzocht en heeft geresulteerd in een voorlopig schetsontwerp, zoals verbeeld op de website. Gekozen is voor een ruim opgezette inrichting met veel groen en water, wat de omgeving typeert. Hierin is gezocht naar een programma met (recreatie)woningen en voorzieningen/ faciliteiten op de gronden die tot het plangebied behoren van de voormalige betonfabriek en aan de zuidkant aangelegen percelen. De toevoeging van deze zuidelijke percelen zorgt voor de mogelijkheid om de alternatieve ontsluiting te realiseren en te komen tot een park van voldoende omvang ten gunste van een duurzame haalbare exploitatie.

De voorzieningen en faciliteiten bestaan uit een receptiegebouw (met mogelijk een parkwinkel), horecagedeelte en mogelijk een kleinschalig binnenzwembad. Ten behoeve van onder andere de exploitatie van het horecagedeelte en de mogelijke parkwinkel zal samenwerking worden gezocht met lokale ondernemers.   

De komende periode zal er nadere afstemming plaatsvinden met gemeente en provincie en zal het concept inrichtingsplan verder worden uitgewerkt.

Voorafgaand aan de start van de formele bestemmingsplanprocedure zal er op deze site een update worden gegeven van het programma en het inrichtingsplan. We zullen u hiermee middels de e-mail van op de hoogte stellen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De locatie aan de Westerdijk 14a-c,18b, voormalig in gebruik door Struyk Verwo, is Gebroeders Blokland voornemens tot ontwikkeling te brengen. Gebroeders Blokland voorziet op deze locatie een ontwikkeling met woningbouw langs de Oude Wetering en een ontwikkeling van een recreatieresort aan de oostkant van de Westerdijk.

Het plan

Voor de locatie is Gebroeders Blokland voornemens de huidige industriebestemming te wijzigen naar een woon- en recreatiebestemming. Dit ten behoeve van ca. 8 woningen aan de Oude wetering en ca. 150 recreatiewoningen met gekoppelde voorzieningen en faciliteiten aan de oostkant van de Westerdijk.

Zoals u kunt zien op de beelden zijn wij voornemens om het gehele plangebied zo groen en waterrijk mogelijk aan te kleden zodat het een prettige verblijfplaats wordt. De eilandenstructuur is uit deze visie ontstaan. Toegang tot het park is gewenst via een nieuw ontsluiting van en naar de Willem van der Veldenweg.

Deze beelden zijn slechts een conceptversie, waaraan geen rechten kunnen worden verleend.

Ruimtelijke procedure

Om de ontwikkeling op de locatie mogelijk te kunnen maken zal er een wijziging van het bestemmingsplan/omgevingsplan moeten worden doorgevoerd. De eerste stappen worden hierin thans genomen. Dit heeft betrekking op het uitvoeren van diverse bestemmingsplanonderzoeken en de opmaak van het voorontwerp bestemmingsplan.

De (streef)planning die hierbij in acht wordt genomen, is als volgt:

jan - april 2022

Afstemming omgeving / optimalisaties
Afstemming gemeente, provincie, waterschap etc.
Opmaak concept ontwerp bestemmingsplan

mei - juli 2022

Afstemming omgeving / optimalisaties
Start procedure ontwerp bestemmingsplan / PRE omgevingsplan

sept - nov 2022

Afstemming gemeente inzake eventuele zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan
Definitief ontwerp bestemmingsplan

Begin 2023

Vaststelling bestemmingsplan door het college van B&W

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.