Q & A Vakantieresort Maasbommel
Home » Q & A Vakantieresort Maasbommel

In het vervolg op onze uitnodiging tot het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen omtrent de ontwikkeling van het vakantieresort Maasbommel, hebben wij iedereen persoonlijk voorzien van een reactie. Het doet ons een genoegen om de meest voorkomende vragen van geïnteresseerden en belanghebbenden aangevuld met onze antwoorden te delen.

Een overzicht van de meest voorkomende vragen die wij mochten ontvangen en de antwoorden hierop:

Kunnen inwoners van Maasbommel tegen gereduceerd tarief gebruik maken van het zwembad?

Het is in dit stadium nog te vroeg om concrete uitspraken te kunnen doen over prijsvorming van toegang tot het zwembad. Het is namelijk nog niet bekend in welke vorm dit zwembad er zal komen. Wel kunnen we toezeggen dat we t.z.t. in ieder geval zullen bekijken hoe we dit het beste voor de inwoners kunnen regelen.

Komt er een aparte toegangsweg voor de bestaande recreatiewoningen op het Hanzeland?

Naar verwachting zal er geen aparte toegangsweg voor de reeds bestaande recreatiewoningen komen. Er zal nader onderzocht moeten worden hoe de weg uiteindelijk ingepast zal worden. Wel is de gedachte om de verdere toegang op het resort te scheiden van de inrit naar de bestaande recreatiewoningen. De reeds bestaande recreatiewoningen zullen ten alle tijden goed bereikbaar blijven voor de huidige gebruikers.

Hoe wordt voorkomen dat woningen (semi) permanent bewoond worden?

Het voorkomen van permanente bewoning wordt in het bestemmingsplan geregeld. Hierin wordt opgenomen dat men zich niet mag vestigen (inschrijven) op het resort.

Welke maatregelen worden er genomen om overstromingen te voorkomen en dat er ruimte blijft voor water?

Het plan wordt getoetst door Rijkswaterstaat. Zij beoordelen ook of er voldoende ruimte overblijft voor de rivier. Daarnaast zal een peil worden aangehouden waarbij het risico tot overstromen in theorie eens in de 250 jaar is. Bij oplevering van het resort zal er een evacuatieplan moeten worden opgesteld voor het geval hoogwater zich voordoet

Hoe denken jullie om te gaan met de aanwezige Flora & Fauna op het Hanzeland?

Er is op het Hanzeland door een professionele ecoloog een quickscan Flora & Fauna gemaakt om alle mogelijke aanwezige Flora & Fauna in kaart te brengen. Op basis van deze quickscan komen alle verschillende soorten dieren en planten naar voren die mogelijk aanwezig kunnen zijn. De volgende stap is dat wij naar alle mogelijk aanwezige Flora en Fauna aanvullend onderzoek dienen te doen. Als er van bepaalde soorten wordt geconstateerd dat ze aanwezig zijn op het eiland dienen alle gegevens zoals, aanwezige populatie, grootte leefgebied, foerageergebied etc.in kaart gebracht te worden volgens de richtlijnen van de Wet Natuurbescherming. Op basis van de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken zal er maatwerk geleverd dienen te worden voor elke aanwezige soort. Er zijn duidelijke en strenge regels vanuit de Wet Natuurbescherming voor Flora & Fauna waar wij ten alle tijden aan moeten voldoen.

Hoe denken jullie de werkgelegenheid te bevorderen?

Dormio blijft minimaal 15 jaar betrokken als exploitant en verhuurder van het vakantieresort. Dit resulteert in een aantal voltijdbanen voor de omgeving, maar ook in interessante seizoen vacatures voor de jeugd uit het dorp. Daarnaast zullen ook ondernemers uit de regio kunnen profiteren van het toegenomen aantal toeristen, denk hierbij bijvoorbeeld aan boot- en fietsverhuur. Ook biedt het resort een mooi podium voor het overbrengen van het verhaal van de kleinste Hanzestad van Nederland op de toerist.

Blijft het strandje toegankelijk voor inwoners van Maasbommel?

Het strandje zullen wij upgraden en openbaar toegankelijk houden voor inwoners van Maasbommel

Waarom is het aantal recreatiewoningen toegenomen t.o.v. de vorige informatieavond?

Het maximaal aantal woningen is toegenomen omdat een extra deel van het Hanzeland is betrokken in de ontwikkeling. Waar voorheen enkel Dormio bezig was met de ontwikkeling op een deel van het eiland, is nu Gebroeders Blokland aangehaakt als grondeigenaar van het overige deel.

Hoe denken jullie parkeeroverlast te voorkomen?

Er zullen op het resort voldoende parkeerplaatsen nabij de recreatiewoningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden er ook parkeerplaatsen bij de ingang van het resort gerealiseerd.

Kan het vakantieresort niet kleinschaliger?

Het aantal van maximaal 200 woningen is slechts 1 deel van de planologische kaders in het bestemmingsplan. Daarnaast hebben we bewust een maximaal aantal vierkante meters laten opnemen. Het kan zeker nog langere tijd in beslag nemen voor de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Echter willen we alvast een duidelijk maximaal kader aangeven waar we nooit over heen kunnen gaan. Dit is inderdaad meer dan de oorspronkelijk gepresenteerde plannen, echter is er ook een aanzienlijk extra deel van het Hanzeland bij betrokken. Om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken (inclusief het bouwen van enkele voorzieningen) is het noodzakelijk om een bepaalde omvang aan te houden.

Jullie schrijven behoefte aan 2 persoons huishoudens? Al jullie beeldmateriaal doet grotere huizen dan voor 2 personen vermoeden.

Het klopt dat er ook een groeiende behoefte is aan kleinere accommodaties. De getoonde beelden zijn slechts schetsen afkomstig uit de eerdere plannen. In meest recente Dormio Resorts zien we echter een toenemend aantal twee- en vierpersoons woningen. In het bestemmingsplan geven we maximale kaders aan van 200 woningen en 15.200 m2 bebouwd oppervlak. Hierbinnen zullen we t.z.t. een goede mix moeten aanbrengen die voldoet aan de toeristische behoefte. Het is namelijk niet zo dat er slecht 1 soort woning op een resort wordt aangeboden.

Wat wordt de eigendom-/ verhuurconstructie?

Normaliter koopt een eigenaar (vaak een particuliere investeerder) de woning inclusief eigen grond. Vervolgens sluiten zij een verhuur- en beheerovereenkomst met Dormio. Hierin staat beschreven dat wij de verhuur uitvoeren voor de eigenaar en het onderhoud en beheer op het resort regelen.

Kan er wildgroei aan schuttingen en prullaria ontstaan?

Nee, dit is uitgesloten in de eerder genoemde beheerovereenkomst. Een eigenaar bij Dormio hoeft zeer weinig om te kijken naar de woning. Wij waarborgen in deze overeenkomst dat er geen aanpassingen aan de woningen en percelen mogen worden gedaan. We zorgen hiermee voor een nette en zorgvuldige uitstraling van het resort. Zo kan een eigenaar bijvoorbeeld ook geen eigen inventaris of verfkleur van zijn of haar kozijnen kiezen

Komen er nog meer steigers voor boten van recreanten?

Er is geen extra haven voorzien. Wel is het mogelijk dat er bijvoorbeeld een terras aan het water en/of aanlegsteigertje bij de woning geplaatst wordt. Dit is echter altijd gekoppeld aan een verblijf in de woning en niet als losse ligplaats/seizoensplek

Wat doen jullie om overlast op piekmomenten (af- en aanreizen) recreanten te voorkomen?

Wij bieden in ieder geval al een flexibele aankomst- en vertrektijd aan. Dat wil zeggen dat men niet per se tussen een bepaalde tijd hoeft aan te komen of op een bepaalde dag. Daarnaast zal er voldoende parkeergelegenheid zijn waardoor bezoekers op het terrein kunnen rijden en niet voor opstopping op de dijk zullen zorgen.

Geluid draagt heel erg goed over water. Wat doen jullie om geluidsoverlast tijdens de bouw maar ook tijdens de exploitatie (vooral muziek laat op avond) te voorkomen. Op de camping is ook soms geluid, maar daar is toch een soort van handhaving op overlast.

Ook op ons resort is er handhaving op het parkregelement. Onder andere op eventuele geluidsoverlast. Tijdens de bouw zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de intensiteit. Bijvoorbeeld het niet heien buiten bepaalde tijden.

Gaan jullie in de eigen energie behoefte voorzien?

Ook in het installatie- en energieconcept moet nader onderzocht worden in de vervolgfase van de ontwikkeling. Op dit moment zijn de woningen al onderworpen aan de BENG-normen. Wat wil zeggen dat ze bijna energieneutraal dienen te zijn.

Is het bouwen van een vakantieresort wel haalbaar op basis van CO2 uitstoot?

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid i.v.m. de uitstoot van co2. Vooralsnog verwachten wij hier geen problemen. Zodra het onderzoek afgerond is zullen wij deze op de website publiceren.

Hoe gaan jullie om met de verkeerstoename op de Bovendijk en overlast voor de omgeving hiervan?

Er wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd op basis van de verkeerstoename door de voorgenomen ontwikkeling op de omliggende/aangrenzende wegen. Dit onderzoek zal door de Omgevingsdienst Rivierenlanden beoordeeld worden. Afhankelijk van de uitkomsten van het verkeersonderzoek wordt er gekeken of er maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. Hiervan bestaan juridische kaders waaraan we qua verkeersveiligheid dienen te voldoen. Zodra het verkeersonderzoek gereed is en beoordeeld door de omgevingsdienst Rivierenlanden zullen we deze op de website publiceren.

Informatieavond 17 mei 2022

Op 17 mei 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het Hanzehuys. Hier zijn de betrokken partijen Dormio en Gebroeders Blokland voorgesteld. Het Dormio concept, de ontwikkelambitie voor de locatie en trends en ontwikkelingen in de huidige markt zijn toegelicht.

Met betrekking tot de benodigde bestemmingsplanwijziging om de ontwikkeling van het recreatieresort mogelijk te maken zijn de benodigde stappen en uit te voeren bestemmingsplanonderzoeken besproken en de samenwerking die gezocht zal worden ten behoeve van verschillende onderdelen in de exploitatie van het park.

De streefplanning, participatie en vervolgstappen waren het sluitstuk van de presentatie, waarna er nog ruim de tijd was om vragen te beantwoorden en bedenkingen en visies te delen. De presentatie van 17 mei is onderaan de website te downloaden.

Wij willen u vriendelijk vragen om uw vragen of opmerkingen middels het onderstaande contactformulier met ons te delen. In deze fase is het mogelijk om tot 17 juni 2022 te reageren middels het contactformulier. Uiterlijk 3 weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vragen en/of opmerkingen. Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon. Uw inbreng zullen wij waar mogelijk meenemen in de vervolgstappen en overwegen wat betreft inrichting van het gebied.

Korte samenvatting beoogde ontwikkeling vakantieresort Maasbommel

Dormio en Gebroeders Blokland hebben initiatief genomen om het schiereiland ‘Hanzeland’ gelegen in recreatiegebied ‘De Gouden Ham’ en ten noordoosten van de Kern Maasbommel tot ontwikkeling te brengen. De initiatiefnemers voorzien op deze locatie de ontwikkeling van een hoogwaardig vakantieresort met voorzieningen en faciliteiten. De beoogde ontwikkeling past binnen de visie van de gemeente West Maas & Waal en het beleid van de provincie.

Het plan

Voor de locatie zijn de initiatiefnemers voornemens de huidige (dag)recreatiebestemming te wijzigen naar een recreatieve bestemming die het realiseren van maximaal 200 recreatiewoningen met een maximaal bebouwd oppervlak van 15.200 m2 met gekoppelde voorzieningen en faciliteiten mogelijk maakt. De voorzieningen en faciliteiten bestaan uit een receptiegebouw, parkwinkel, horecagedeelte en een kleinschalig zwembad. Ten behoeve van het horeca gedeelte en de parkwinkel staat Dormio open voor samenwerkingen met lokale ondernemers. De voorzieningen en faciliteiten zullen ook deels openbaar toegankelijk zijn, evenals het hanzestrand, gelegen binnen het plangebied.

Zoals u kunt zien op de concept afbeeldingen zijn wij voornemens om het gehele plangebied groen en waterrijk in te vullen rekening houdende met aanwezige flora en fauna. Op het park creëren wij een prettige verblijfsplaats in een prachtige omgeving. De recreatiewoningen en voorzieningen/ faciliteiten zullen uitgevoerd worden met duurzame installaties en waar mogelijk circulaire materialen.

EMAB

De locatie is in 2005 reeds door het Rijk aangewezen als EMAB-locatie (Experimenteren Met Aangepast Bouwen). Dit houdt in dat deze locatie is aangewezen om te experimenteren met innovatieve bouwvormen in het rivierbed. Dat kunnen bijvoorbeeld woningen op palen of drijvende woningen zijn. De locatie kan zich op die manier verder ontwikkelen zonder dat de bescherming tegen overstroming in het geding komt. De nieuwe bouwvormen zorgen ervoor dat de rivier voldoende ruimte houdt. Voor de locatie is door Rijkswaterstaat een watervergunning afgegeven.

Op bovenstaande schematische afbeelding is de huidige groenstructuur en waardevolle bomen inzichtelijk gemaakt. Mede als bestaande leefplaatsen van diverse diersoorten wat naar voren komt op basis van de eerste onderzoeken flora en fauna. Op deze manier kunnen we het vakantieresort ontwikkelen op een natuurinclusieve wijze, zodat belangrijke groenelementen ingepast kunnen worden.  

Deze beelden zijn slechts schetsmatige oefeningen en derhalve nog niet definitief. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Het definitieve ontwerp is mede afhankelijk van de uitkomst van onderzoeken en feedback belanghebbenden en gemeente, provincie en Rijkswaterstaat.

Streefplanning

Omgevingsdialoog/participatie 

Inzage voorontwerp bestemmingsplan

Mei 2022 -> def. inrichtingsplan zomer 2023

Zomer 2022

Opmaak ontwerp bestemmingsplan

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan

Okt./ nov. 2022

Nov./ dec. 2022

Inzage vastgesteld bestemmingsplan

Jan./ feb. 2023

Vervolgstappen

  • Feedback vanuit website beoordelen/ verwerken
  • Afstemming en integratie flora/ fauna, natuur inclusief
  • Uitwerking ontwerp woningen en civiel
  • Afstemming Rijkswaterstaat t.b.v. watervergunning
  • Bestemmingsplan traject verder doorlopen

Presentatie informatieavond vakantieresort Maasbommel 17 mei 2022

Veel gestelde vragen

Wat wordt er met mijn persoonsgegevens gedaan?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te komen en te communiceren betreffende de beoogde ontwikkeling waarop u heeft gereageerd. Uw persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode ontvangt u een reactie op uw vraag en/of opmerking(en). Dit kan door middel van een collectieve reactie op de website of persoonlijk per e-mail of telefoon.

Wat wordt er met mijn vraag of opmerking gedaan?

Uw reactie en/of opmerking(en) worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in het ontwikkelproces. U zult binnen drie weken na de sluitingsdatum van de reactieperiode een reactie ontvangen.

Hoe kan ik met jullie in contact komen?

U kunt via het reactieformulier met ons in contact komen. U kunt het gewenste contact daar aangeven.

Wie is de initiatiefnemer van deze website?

Lx Real Estate is de initiatiefnemer van de website en ondersteunt diverse projectontwikkelaars en bouwbedrijven in ontwikkelprocessen.