Privacy verklaring
Home » Privacy verklaring

LX Real Estate respecteert de privacy van haar bezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben
wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,
het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokken om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens:
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat ene
nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder” ): Lx Real
Estate, gevestigd te Oslo 16, 2993 LD Barendrecht, Kvk-nummer: 24489229.

Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Lx Real Estate. Onder persoonsgegevens
  worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk
  persoon als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect
  kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam,
  identificatienummer, locatiegegevens, een online identificateur of een of meer elementen die
  kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
  culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  -Naam
  -Adresgegevens
  -E-mailadres (sen)/ telefoonnummer(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt
voor:
-Het doen van mededelingen via de post, mails, en of nieuwsbrieven. Indien u dit zelf heeft
aangegeven te willen ontvangen. Het is mogelijk u ten alle tijden te kunnen uitschrijven.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of
  wissing van uw persoonsgegevens of beperkingen van de u betreffende verwerking alsmede
  het recht regen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens
  overdraagbaarheid. Uw kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via:
  contact@omgevingsdialoog.info.
 2. Bij het indienen van een verzoek tot het opvragen van uw persoonsgegevens. Dient u het
  volgende bij ons aan te leveren:
  -een kopie van een geldig legitimatiebewijs met uw handtekening.
  -adres gegevens.
  We proberen uw verzoek binnen een aanzienlijke tijd van 1 maand te kunnen voldoen. Uw
  verzoek kan indien mogelijk met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichting

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben. Zal de beheerder deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien
niet meer onder de bescherming van de bepalingen van de privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – commerciële aanbiedingen

 1. U zult geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals de wet is
bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlandse Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot LX Real Estate,
contact@omgevingsdialoog.info.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 24 januari 2022 tot nadere order.